دبستان شهدای تلوری سفلی

صفحه نخست | پست الكترونيك | آرشيو وبلاگ | RSS

بسمه تعالی

طرح درس:علوم تجربی(پایه چهارم) موضوع:نور وبازتابش نام معلم:فریبا بهاروند

اهداف کلی وجزئی دانش آموزان:

1.با انجام فعالیت های مختلف با پدیده ی بازتاب آشنا می شوند وبه اثر آن در دیدن اجسام پی می برد.

2.به تاثیر رنگ-صافی-زبری یک سطح در میزان بازتابش نور از آن پی می برد.

3.دانش اموزان با آینه های تخت-ویژگی های تصویر در آن ونیز به آینه های فرو رفته-بر آمده وکاربرد آنها آشنا میشود.

1.شناختی و مهارتی:1-با مشاهده ی تصویر اجسام در آینه ی تخت ویژگی های تصویر را بیان کنید.

2.با انجام یک آزمایش به نقش بازتاب نور در اجسام پی ببرید.

3.میزان باتابش نور از مقوا و آینه را مقایسه کرده و نتیجه گیری کند.

اهداف رفتاری: 4.تصویر اجسام را در آینه های فرو رفته و برآمده مقایسه کند.

5.درباره ی کاربرد آینه های مختلف اطلاعات جمع آوری کند.

6.با کوره آفتابی آشنا شده و موارد استفاده از آن رابیان کند.

2.نگرشی:1-ابزار و وسایل مورد نیاز را با خود به کلاس بیاورد.

2.در به کار گیری ابزارها به نکات ایمنی توجه کند.

3.ضوابط کار گروهی را رعایت کند.(مشورت کردن اجازه ی اظهار نظر دادن به دیگران و...)

4.روحیه کنجکاوی وپرسشگری دروی تقویت شود.


روشهای تدریس :وسایل آموزشی:ازطریق روش پرسش وپاسخ وبحث گروهی

وسایل:آینه تخت فرورفته وبرامده –مقوا –شمع


فعالیت های معلم فعالیت های فراگیر

1.حضور وغیاب 1.هم کلام شده بچه ها با هم گروه خود

2. گروه بندی بچه ها وارزیابی از دروس گذشته وپیش دانسته ها 2.پاسخ به سوالات و بررسی فعالیت های خارج از کلاسی

3. ایجاد انگیزه در ارتباط با درس جدید جلسه ی قبل

4. مشخص کردن فعالیت در ارتباط با درس جدید 3.توجه و پاسخ گویی

5.نظارت بر فعالیت های دانش آموزان و کمک به آنها 4.آشنایی با فعالیت ارائه شده

6.بررسی فعالیت های دانش آموزان 5.رفع اشکالات با کمک معلم

7.بحث و تبادل نظر با گروه ها 6.پی بردن به نتیجه کار خود وتشویق به خاطر موارد

8.نظارت بر خواندن و فعالیت های کتاب انجام شده

9.ارزشیابی فعالیت های کتاب وپرسش و پاسخ جهت 7.تقریبا تکمیل یادگیری

تکمیل یادگیری 8.مرور متن کتاب و انجام تمرینات

10.واگذاری فعالیت های خارج از کلاس 9.پی بردن به نتیجه کار خود وتشویق به خاطر انجام

فعالیت ها و پی بردن به نواقص کار خود

10.نوشتن فعالیت خارج کلاسی جهت انجام در خارج

از مدرسه

+ نوشته شده در ۸۹/۱۱/۰۸ ساعت توسط فرانک بختیاری